سازمان بسيج حقوقدانان ،نشست صميمي اعضاء شوراي
سازمان بسيج حقوقدانان استان خوزستان درراستاي اهداف حقيقي و حقوقي وپيشبرد اهداف نظام حقوقي انقلاب اسلامي نشست صميمي اعضاء شوراي اين سازمان در مورخه ۹۶/۰۳/۱۰در سالن جلسات ناحيه امام علي (ع) برگزار گرديد.