همايش روزقشرسازمان بسيج حقوقدانان خوزستان
همايش روزقشرسازمان بسيج حقوقدانان خوزستان درمورخ۹۶/۹/۲۳باحضور امام جمعه موقت اهوازحجه السلام والمسلمين حاجتي وسردارجانشين سپاه حضرت وليعصرعج سردارمعيين پور، معاون اجرايي سپاه ،وجمع كثيري ازاساتيد حقوقدان دانشگاههاي استان ومعاون دادگستري استان حجه ال
سازمان بسيج حقوقدانان باهمكاري مركزوكلاء ومشاوران تقديم ميكند
راه اندازي موكب طريق العداله سازمان بسيج حقوقدانان باهمكاري مركزوكلاء ومشاوران با حضور مسئول سازمان بسيج حقوقدانان جناب سرهنگ تميمي اصل در مرز بين المللي چذابه
سازمان بسيج حقوقدانان خوزستان باهمكاري مركز كانون وكلاء ومشاوران برگزار مي كند
موكب طريق العداله بمنظور خدمت رساني به زائرين اباعبدالله الحسين (ع)توسط سازمان بسيج حقوقدانان استان خوزستان با همكاري كانون وكلاء ومشاوران در مرز بين المللي راه اندازي شد
جلسه انجمن علمي معرفتي تخصصي خواهران در سازمان بسيج حقوقدانان خوزستان
جلسه انجمن علمي معرفتي تخصصي خواهران با مسئول سازمان جناب سرهنگ تميمي اصل در سازمان بسيج حقوقدانان خوزستان
جلسه توجهي انجمن هاي علمي -معرفتي تخصصي وكلاء،و مشاوران و انجمن هاي خواهران درسازمان برگزار گرديد
جلسه توجهي انجمن هاي علمي -معرفتي تخصصي وكلاء،و مشاوران و انجمن خواهران درسازمان بسيج حقوقدانان خوزستان با مسئول سازمان جناب سرهنگ تميمي اصل
جلسه تخصصي انجمن هاي علمي معرفتي با مسئول سازمان بسيج حقوقدانان خوزستان
جلسه مسئول سازمان بسيج حقوقدانان خوزستان جناب سرهنگ تميمي اصل با انجمن هاي علمي معرفتي برگزار گرديد.
جلسه مسئول سازمان بسيج حقوقدانان خوزستان با مسئولين علمي آموزش اقشار و متخصصين سپاه
جلسه علمي آموزشي اقشار و متخصصين سپاه بمنظور تعامل،همكاري و آشنايي اقشار نسبت به ماموريتهاي محوله و هم افزايي در سازمان بسيج حقوقدانان استان خوزستان برگزار گرديد
رزمايش اتوماسيون اداري
اجراي پيش فرض رزمايش اتوماسيون اداري كه در سپاه حضرت وليعصر عج انجام شد مسئول سازمان جناب سرهنگ تميمي اصل همراه با سروان پاسدار قدرت اله رحيمي حضور داشتند
مشاوره رايگان مسئول سازمان بسيج حقوقدانان خوزستان به عموم مردم
مسئول سازمان بسيج حقوقدانان همه روزه در ارائه مشاوره رايگان به عموم مردم اماده خدمت رساني مي باشد.و همه روزه مسئول سازمان جناب سرهنگ تميمي اصل به عموم مردم مشاوره رايگان ارائه مي دهد
مشاوره رايگان سازمان بسيج حقوقدانان خوزستان در مصلي ها ي استان
سازمان بسيج حقوقدانان جمعه هاي هر هفته با حضور مشاوران بسيجي در مصلي هاي استان خوزستان به عموم مردم مشاوره رايگان ارائه مي دهد.

صفحات